Privātuma politika

  /  Privātuma politika

Mērķis

Rūpēties par klientu privātumu un personas datu drošību, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Nodrošināt klientiem īpaši caurskatāmu un godīgu personas datu apstrādi.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas piemērošana

SIA “Florindas zieds ” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “Florindas zieds” interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: SIA “Florindas zieds ”, reģistrācijas Nr. 40103174386

Juridiskā adrese: “Ezernieki”, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105, Latvija

Tiesiskais pamats: SIA “Florindas zieds” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “Florindas zieds” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “Florindas zieds” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “Florindas zieds” leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas.

Personas dati, kuri tiek savākti un apstrādāti.

SIA Florindas zieds apstrādā šādus personas datus, kas nepieciešami, lai klients varētu iepirkties tiešsaistes vietnē www.florindasziedi.lv, veikt norēķinu un pasūtīt preču piegādi:

  • vārds un uzvārds pasūtītāja un saņēmēja;
  • piegādes adrese saņēmēja;
  • telefona numurs pasūtītāja un saņēmēja;
  • e-pasta adrese pasūtītāja;
  • pasūtījuma saņēmēja vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs (sniedzot informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, klients apstiprina, ka viņam ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei).
  • uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, PVN (nodokļu identifikācijas numurs), ja pasūtītais ir uzņēmums.

Sīkfaili

Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. Sīkfailus var pārvaldīt caur savas pārlūkprogrammas iestatījumiem, izvēloties, kurus sīkfailus vēlaties pieņemt un kurus izdzēst. Jebkurā brīdī klients var atteikties no sīkfailiem, izdzēšot tos no savas pārlūkprogrammas, kurā tie ir ieviesti. Klients tāpat jebkurā brīdī var atsaukt savu sniegto piekrišanu sīkfailu izmantošanai, iesniedzot mums lūgumu pa e-pastu florinda.ziedi@gmail.com. Atsaucot savu piekrišanu sīkfailu izmantošanai, Jums jāizdzēš arī Jūsu pārlūkprogrammā ieviestie sīkfaili. Svarīgi zināt, ka, atsakoties no sīkfailiem, interneta vietni nevarēs lietot, tāpēc dzēst vai bloķēt sīkfailus neiesakām.

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti SIA “Florindas zieds” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “Florindas zieds” tiesiskās un leģitīmās intereses.

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot:

  • pa pastu: SIA “Florindas zieds ”,  “Ezernieki”, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105, Latvija.
  • pa e-pastu:  korvet@e-apollo.lv / florinda.ziedi@gmail.com
  • vai iesniedzot rakstveida iesniegumu veikalā Ziedu Bāze Florinda, “Ezernieki”, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105, Latvija

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “Florindas zieds” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “Florindas zieds” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz SIA “Florindas zieds” juridisko adresi: “Ezernieki”, Spuņciems, Salas pag., Mārupes nov., LV-2105, Latvija, un/vai pa e-pastu: korvet@e-apollo.lv / florinda.ziedi@gmail.com

Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

Nobeiguma informācija

SIA “Florindas zieds” ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie SIA “Florindas zieds” vai Datu valsts inspekcijā.